+ 49 201/ 36149 - 1
connect@ratio-tec.de

Ochrana dát

Ochrana dát
Toto vyhlásenie o ochrane údajov vám vysvetľuje typ, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a webových stránok, funkcií a obsahu, ktoré sú s ňou spojené, ako aj externej online prítomnosti, ako sú naše profily sociálnych médií (podľa §13 TMG a BDSG nové). Pokiaľ ide o používané výrazy, ako napríklad „spracovanie“ alebo „zodpovedná osoba“, odkazujeme na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zodpovedná osoba
ratiotec GmbH & Co. KG
Max-Keith-Str. 66
45136 Essen
Nemecko

Generálny riaditeľ: Manuel Schneider
Okresný súd Essen HRA 8299
Daňové identifikačné číslo: DE 229 630 111
Registračné číslo WEEE: DE 77307240
Tel +49 (0)201 36149 -0
Fax +49 (0)201 36149 -26
E-Mail: info@ratio-tec.de

Druhy spracúvaných údajov:
– Údaje o inventári (napr. Mená, adresy).
– Kontaktné údaje (napr. E -mail, telefónne čísla).
– Údaje o obsahu (napr. Zadávanie textu, fotografie, videá).
– Údaje o používaní (napr. Navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu).
– Meta / komunikačné údaje (napr. Informácie o zariadení, IP adresy).
Kategórie dotknutých osôb
Návštevníci a používatelia online ponuky (v nasledujúcom texte tiež uvádzame dotknuté osoby spoločne ako „používateľov“).
Účel spracovania
– Poskytovanie online ponuky, jej funkcií a obsahu.
– Odpovedanie na kontaktné otázky a komunikácia s používateľmi.
– Bezpečnostné opatrenia.
– Meranie dosahu / marketing

Použité výrazy
„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, akým je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor (napr. Súbor cookie) alebo jedna alebo viac špeciálnych funkcií, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
„Spracovanie“ je akýkoľvek proces, ktorý sa vykonáva s pomocou automatizovaných procesov alebo bez nich alebo pomocou takejto série procesov v súvislosti s osobnými údajmi. Termín je široký a zahŕňa prakticky každé nakladanie s údajmi.
„Zodpovedný“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

Príslušné právne základy
V súlade s článkom 13 GDPR vás budeme informovať o právnom základe pre naše spracovanie údajov. Ak právny základ nie je uvedený vo vyhlásení o ochrane údajov, platí nasledujúce: Právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 lit. a a článkom 7 GDPR, právnym základom spracovania za účelom poskytovania našich služieb a implementácie zmluvných opatrení, ako aj odpovedí na otázky, je článok 6 ods. 1 lit. b GDPR, právnym základom spracúvania na splnenie našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 lit. c GDPR a právnym základom spracúvania na ochranu našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 lit. f GDPR. V prípade, že spracúvanie osobných údajov vyžadujú zásadné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, článok 6 ods. 1 lit. d GDPR ako právny základ.

Spolupráca so spracovateľmi zmlúv a tretími stranami
Ak v rámci nášho spracúvania poskytneme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv alebo tretím stranám), postúpime im ich alebo iným spôsobom poskytneme prístup k údajom, deje sa tak iba na základe zákonného povolenia (napr. Ak údaje je prenášaný tretím stranám, napríklad poskytovateľom platobných služieb, podľa článku 6 ods. 1 písm. b GDPR je na splnenie zmluvy potrebný), súhlasili ste, stanovuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmy (napr. pri použití agentov, webových hostiteľov atď.).
Ak poveríme tretie strany, aby spracúvali údaje na základe takzvanej „zmluvy o spracovaní objednávky“, postupuje sa tak na základe článku 28 GDPR.

Transfery do tretích krajín
Ak spracúvame údaje v tretej krajine (tj. Mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ak sa tak stane v súvislosti s používaním služieb tretích strán alebo so zverejňovaním alebo prenosom údajov tretím stranám , to sa stane iba vtedy, ak sa stane, že bude plniť naše (pred) zmluvné povinnosti, na základe vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo necháme údaje spracované v tretej krajine iba vtedy, ak sú splnené špeciálne požiadavky článku 44 a ďalej GDPR. To znamená, že spracovanie prebieha napríklad na základe špeciálnych záruk, akými sú napríklad oficiálne uznané určenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej EÚ (napr. Pre USA prostredníctvom „štítu na ochranu osobných údajov“) alebo dodržiavanie úradne uznaných špeciálnych zmluvné záväzky (takzvané „štandardné zmluvné doložky“).

Práva dotknutých osôb
Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa spracúvajú príslušné údaje, a požadovať informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s článkom 15 GDPR.
Podľa toho máte. Článok 16 GDPR právo požadovať doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú.
V súlade s článkom 17 GDPR máte právo požadovať okamžité vymazanie príslušných údajov alebo alternatívne v súlade s článkom 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracúvania údajov.
Máte právo požiadať o prijatie údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v súlade s článkom 20 GDPR, a požiadať o ich postúpenie ďalším zodpovedným stranám.
Máte aj drahokam. Článok 77 GDPR právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odvolať svoj súhlas v súlade s. Článok 7 ods. 3 GDPR zrušiť s účinnosťou do budúcnosti

Právo namietať
Proti budúcemu spracovaniu vašich údajov v súlade s článkom 21 GDPR môžete kedykoľvek namietať. Námietku možno podať najmä proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

Súbory cookie a právo namietať proti priamej pošte
„Cookies“ sú malé súbory, ktoré sú uložené v počítačoch používateľov. V súboroch cookie je možné uložiť rôzne informácie. Cookie sa používa predovšetkým na ukladanie informácií o používateľovi (alebo zariadení, na ktorom je súbor cookie uložený) počas alebo po návšteve online ponuky. Dočasné súbory cookie alebo „dočasné súbory cookie“ alebo „prechodné súbory cookie“ sú súbory cookie, ktoré sa odstránia potom, čo používateľ opustí online ponuku a zavrie svoj prehliadač. Takýto súbor cookie môže napríklad ukladať obsah nákupného košíka v internetovom obchode alebo stav prihlásenia. Súbory cookie sa označujú ako „trvalé“ alebo „trvalé“ a zostanú uložené aj po zatvorení prehliadača. Stav prihlásenia je možné napríklad uložiť, ak ho používateľ navštívi po niekoľkých dňoch. V takom súbore cookie môžu byť uložené aj záujmy používateľov, ktoré sa používajú na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Súbory cookie od iných poskytovateľov, ako je osoba zodpovedná za prevádzkovanie online ponuky, sú ponúkané ako „súbory cookie tretích strán“ (v opačnom prípade, ak ide iba o súbory cookie, sa označujú ako „súbory cookie prvej strany“).
Môžeme používať dočasné a trvalé cookies a objasniť to v kontexte nášho vyhlásenia o ochrane údajov.
Ak si užívatelia neželajú, aby sa na ich počítač ukladali súbory cookie, sú požiadaní, aby deaktivovali zodpovedajúcu možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené súbory cookie je možné odstrániť v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.
Všeobecnú námietku voči používaniu súborov cookie používaných na účely online marketingu je možné podať pre veľký počet služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EÚ http://www.youronlinechoices.com/ budú vysvetlené. Okrem toho je možné ukladať súbory cookie ich deaktiváciou v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že potom nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto online ponuky.

Vymazanie údajov
Nami spracúvané údaje budú vymazané alebo obmedzené pri ich spracovaní v súlade s článkami 17 a 18 GDPR. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov výslovne uvedené, údaje, ktoré uchovávame, budú vymazané, akonáhle už nie sú potrebné na určený účel a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na uchovávanie. Pokiaľ údaje nie sú vymazané, pretože sú požadované na iné a zákonom prípustné účely, bude ich spracovanie obmedzené. To znamená, že údaje sú zablokované a nespracovávané na iné účely. Týka sa to napríklad údajov, ktoré je potrebné uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.
Podľa zákonných požiadaviek v Nemecku sa skladovanie uskutočňuje najmä 6 rokov v súlade s § 257 ods. 1 HGB (obchodné knihy, zásoby, otváracie súvahy, ročná účtovná závierka, obchodné listy, účtovné dokumenty atď.), Ako aj na 10 rokov v súlade s § 147 ods. 1 AO (knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné dokumenty, obchodné a obchodné listy, daňové dokumenty atď.).
Podľa zákonných požiadaviek v Rakúsku skladovanie prebieha najmä 7 rokov podľa § 132 ods. 1 BAO (účtovné doklady, potvrdenky / faktúry, účty, potvrdenky, obchodné doklady, zoznam príjmov a výdavkov a pod.), Na 22 rokov v súvislosti s nehnuteľnosťou a na 10 rokov v súvislosti s dokladmi v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačné, vysielacie a televízne služby, ktoré sú poskytované nepodnikateľom v členských štátoch EÚ a na ktoré sa používa mini-one-stop-shop (MOSS).

Obchodné spracovanie
Tiež spracovávame
– Údaje o zmluve (napr. Predmet zmluvy, trvanie, kategória zákazníka).
– Platobné údaje (napr. Bankové údaje, história platieb)
našimi zákazníkmi, zainteresovanými stranami a obchodnými partnermi za účelom poskytovania zmluvných služieb, služieb a starostlivosti o zákazníkov, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.

Zhromažďovanie prístupových údajov a protokolových súborov
My alebo náš poskytovateľ hostingu zhromažďujeme údaje na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f) Údaje GDPR o každom prístupe na server, na ktorom je táto služba umiestnená (takzvané súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, upozornenie na úspešný prístup, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, adresu URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka), adresu IP. a žiadajúci poskytovateľ.
Z bezpečnostných dôvodov (napr. Kvôli vyšetrovaniu zneužitia alebo podvodu) sa informácie zo súboru denníka uchovávajú maximálne 7 dní a potom sa odstránia. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je nevyhnutné na účely dôkazov, sú vylúčené z vymazania, pokiaľ nie je príslušný incident definitívne objasnený.

Poskytovanie zmluvných služieb
Údaje o inventári (napr. Mená a adresy, ako aj kontaktné údaje používateľov), zmluvné údaje (napr. Použité služby, mená kontaktných osôb, informácie o platbe) spracúvame na účely plnenia našich zmluvných povinností a služieb v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit b. GDPR. Na uzatvorenie zmluvy sú potrebné údaje označené ako povinné v online formulároch.
Pri používaní našich online služieb ukladáme IP adresu a čas príslušnej akcie používateľa. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov, ako aj používateľov chránených pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Prenos týchto údajov tretím stranám sa neuskutoční, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie našich nárokov alebo ak je na to zákonná povinnosť v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. c GDPR.
Údaje o použití (napr. Navštívené webové stránky našej online ponuky, záujem o naše produkty) a údaje o obsahu (napr. Položky v kontaktnom formulári alebo užívateľskom profile) spracúvame na reklamné účely v užívateľskom profile, aby sme používateľovi ukázali napr. informácie o produkte na základe služieb, ktoré predtým používali.
Údaje sa vymažú po skončení platnosti zákonnej záruky a porovnateľných povinností; nevyhnutnosť uchovávania údajov sa kontroluje každé tri roky; V prípade zákonných archivačných povinností dochádza k vymazaniu po ich uplynutí. Informácie v akomkoľvek zákazníckom účte zostanú, kým nie sú odstránené.

Šifrované platobné transakcie
Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa / Mastercard, Paypal, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok s adresou prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.
Pri šifrovanej komunikácii nemôžu vaše platobné údaje, ktoré nám zasielate, čítať tretie strany.

Registračná funkcia
Používatelia môžu voliteľne vytvoriť používateľský účet. V rámci registrácie sú užívateľom oznámené požadované povinné informácie. Údaje zadané pri registrácii budú použité na účely použitia ponuky. Používatelia môžu byť informovaní o informáciách týkajúcich sa ponuky alebo registrácie, ako sú zmeny v rozsahu ponuky alebo technické okolnosti, e -mailom. Ak používatelia ukončia svoj používateľský účet, ich údaje budú vzhľadom na užívateľský účet vymazané, pričom ich uchovávanie je z obchodných alebo daňových zákonných dôvodov. Článok 6 ods. 1 lit. c GDPR nevyhnutné. Je na užívateľoch, aby si svoje údaje uložili v prípade ukončenia pred koncom zmluvy. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky užívateľské údaje uložené počas platnosti zmluvy.
V rámci používania našich registračných a prihlasovacích funkcií, ako aj používania používateľského účtu sa ukladá IP adresa a čas príslušnej akcie používateľa. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov, ako aj používateľov chránených pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Prenos týchto údajov tretím stranám sa neuskutoční, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie našich nárokov alebo ak je na to zákonná povinnosť v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. c GDPR. IP adresy budú anonymizované alebo vymazané najneskôr po 7 dňoch.
kontakt
Pri kontakte s nami (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára, e -mailu, telefónu alebo prostredníctvom sociálnych médií) sa informácie poskytnuté používateľom použijú na spracovanie žiadosti o kontakt a na jej spracovanie v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. b) GDPR spracované. Informácie o používateľovi môžu byť uložené v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi („systém CRM“) alebo v porovnateľnej organizácii žiadostí.
Dotazy odstránime, ak už nie sú potrebné. Túto požiadavku prehodnocujeme každé dva roky; Platia tiež zákonné archivačné povinnosti.

Aplikačný proces
Údaje žiadateľa spracúvame iba na účel a v rámci procesu podávania žiadostí v súlade s právnymi požiadavkami. Spracovanie údajov žiadateľa prebieha za účelom splnenia našich (pred) zmluvných povinností v rámci procesu podávania žiadostí v zmysle článku 6 ods. 1 lit. b. GDPR čl. 6 ods. 1 lit. f. GDPR, ak je spracovanie údajov pre nás nevyhnutné, napr. v rámci súdneho konania (v Nemecku tiež platí § 26 BDSG). Prihlasovací proces vyžaduje, aby nám žiadatelia poskytli údaje o žiadateľovi. Ak ponúkame online formulár, potrebné údaje o uchádzačovi sa označia, inak to vyplýva z popisu práce a spravidla obsahuje osobné údaje, poštovú a kontaktnú adresu a dokumenty patriace k žiadosti, ako napríklad sprievodný list, životopis a osvedčenia. Okrem toho nám žiadatelia môžu dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie. Odoslaním prihlášky k nám žiadatelia súhlasia so spracovaním svojich údajov na účely procesu podávania žiadostí v súlade s typom a rozsahom stanoveným v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Pokiaľ osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR, sú tiež spracúvané v súlade s článkom 9 ods. 2 lit. b GDPR (napr. zdravotné údaje, ako napríklad zdravotne ťažko postihnutý stav). Pokiaľ osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR sú žiadané od žiadateľov, sú tiež spracúvané v súlade s článkom 9 ods. 2 lit. GDPR (napr. zdravotné údaje, ak sú potrebné pre výkon povolania). Ak sú žiadatelia k dispozícii, môžu nám svoje žiadosti odoslať prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke. Údaje sú šifrované a prenášané k nám v súlade s najnovším stavom techniky. Uchádzači nám tiež môžu zaslať svoje žiadosti prostredníctvom e -mailu. Upozorňujeme však, že e-maily sa spravidla neposielajú v šifrovanej podobe a že samotní žiadatelia musia byť šifrovaní. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za prenosovú cestu aplikácie medzi odosielateľom a príjemcom na našom serveri, a preto odporúčame použiť online formulár alebo ho odoslať poštou. Pretože namiesto podania prostredníctvom online formulára a e -mailu majú uchádzači stále možnosť zaslať nám žiadosť poštou. Údaje poskytnuté uchádzačmi môžu byť u nás ďalej spracované v prípade úspešnej žiadosti na účely pracovného pomeru. V opačnom prípade, ak je žiadosť o ponuku práce neúspešná, údaje uchádzača budú vymazané. Údaje žiadateľa budú tiež vymazané, ak bude žiadosť stiahnutá, čo sú žiadatelia oprávnení urobiť kedykoľvek. K výmazu dôjde po odôvodnenom odvolaní žiadateľov po uplynutí šiestich mesiacov, aby sme mohli odpovedať na všetky doplňujúce otázky týkajúce sa žiadosti a splniť svoje povinnosti poskytnúť dôkazy podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní. Faktúry za akékoľvek náhrady cestovných nákladov sú archivované v súlade s požiadavkami daňového zákona.

Ochrana mladistvých
Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Od detí a mladých ľudí nepožadujeme žiadne osobné údaje. Vedome tieto údaje nezhromažďujeme a neposkytujeme tretím stranám.
Online prítomnosť v sociálnych médiách
Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi, ktorí tam pôsobia, a informovať ich o našich službách. Pri vyvolávaní príslušných sietí a platforiem platia zmluvné podmienky a pokyny pre spracovanie údajov ich príslušných operátorov.
Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, údaje používateľov budú spracované, ak s nami budú komunikovať v rámci sociálnych sietí a platforiem, napríklad písať články o našej prítomnosti na internete alebo nám posielať správy.

Spravodaj
Nasledujúce informácie vás informujú o obsahu nášho bulletinu, ako aj o postupoch registrácie, odoslania a štatistického hodnotenia, ako aj o vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho spravodajcu prehlasujete, že súhlasíte s prijatím a popísanými postupmi.
Obsah bulletinu: Bulletiny, e-maily a ďalšie elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „spravodaj“) zasielame iba so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením. Ak je pri registrácii na odber bulletinu konkrétne popísaný obsah bulletinu, sú pre súhlas používateľa rozhodujúce. Naše bulletiny mimochodom obsahujú informácie o našich službách a o nás.
Dvojité prihlásenie a prihlásenie: Registrácia do nášho bulletinu prebieha takzvaným dvojitým prihlásením. To znamená, že po registrácii dostanete e -mail, v ktorom budete požiadaní o potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať na e-mailovej adrese niekoho iného. Registrácie na odber bulletinu sú zaznamenávané, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade s právnymi požiadavkami. To zahŕňa uloženie času registrácie a potvrdenia, ako aj adresy IP. Zaznamenajú sa aj zmeny vašich údajov uložených poskytovateľom prepravných služieb.
Registračné údaje: Na registráciu na odber noviniek stačí zadať vašu e -mailovú adresu. Voliteľne vás požiadame, aby ste v bulletine uviedli meno, aby sme vás mohli osobne osloviť.
Nemecko: Odoslanie bulletinu a s ním spojené meranie úspechu je založené na súhlase príjemcu v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. a, článok 7 GDPR v spojení s § 7 ods. 2 č. 3 UWG alebo na základe zákonného povolenia v súlade s § 7 ods. 3 UWG.
Protokolovanie procesu registrácie je založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s. Článok 6 ods. 1 lit. f GDPR. Náš záujem smeruje k používaniu užívateľsky príjemného a bezpečného systému spravodajcov, ktorý slúži našim obchodným záujmom, ako aj očakávaniam používateľov a tiež nám umožňuje preukázať súhlas.
Zrušenie / odvolanie – prijatie nášho spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť, tj. Odvolať svoj súhlas. Na konci každého bulletinu nájdete odkaz na zrušenie bulletinu. E-mailové adresy, ktoré boli vymazané až na tri roky na základe našich oprávnených záujmov, môžeme uložiť, než ich odstránime za účelom zasielania noviniek, aby sme dokázali predchádzajúci súhlas. Spracovanie týchto údajov je obmedzené na účel možnej obrany proti nárokom. Individuálna žiadosť o vymazanie je možná kedykoľvek za predpokladu, že sa súčasne potvrdí predchádzajúca existencia súhlasu.

Spravodaj – meranie úspechu
Bulletiny obsahujú takzvaný „web beacon“, tj súbor s veľkosťou pixelov, ktorý sa získava z nášho servera pri otvorení bulletinu alebo, ak používame poskytovateľa prepravných služieb, z jeho servera. V rámci tohto získavania sa pôvodne zhromažďujú technické informácie, ako napríklad informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas načítania.
Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich vyhľadávacích umiestnení (ktoré je možné určiť pomocou adresy IP) alebo časov prístupu. Štatistické zisťovania tiež zahrnujú určenie, či sa bulletiny otvárajú, kedy sa otvárajú a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov je možné tieto informácie priradiť jednotlivým príjemcom bulletinu. Našim cieľom ani nie je, ani, ak sa používa, poskytovateľ prepravných služieb pozorovať jednotlivých používateľov. Tieto hodnotenia nám slúžia oveľa viac na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie nášho obsahu im alebo na odosielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov.

Google Analytics
Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google LLC („Google“), používame na základe našich oprávnených záujmov (tj. Záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F. GDPR). Google používa cookies. Informácie generované súborom cookie o použití online ponuky používateľom sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.
Google je certifikovaný podľa Dohody o štíte na ochranu osobných údajov, a preto ponúka záruku, že bude v súlade s európskym zákonom o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie používania našej online ponuky používateľmi, na zostavenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a internetu. Pritom je možné zo spracovaných údajov vytvárať pseudonymné užívateľské profily.
Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP bude odoslaná na server Google v USA a tam bude vo výnimočných prípadoch skrátená.
IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa nebude zlúčená s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; Používatelia môžu tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s používaním online ponuky a spracovávať tieto údaje stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http: // tools .google. com / dlpage / gaoptout? hl = de.
Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a vznesení námietky nájdete na webovej stránke Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Použitie údajov spoločnosťou Google, keď používať webové stránky alebo aplikácie našich partnerov “), http://www.google.com/policies/technologies/ads („ Použitie údajov na reklamné účely “), http://www.google.de/settings/ads ( „Spravujte informácie, ktoré Google používa na to, aby vám zobrazoval reklamy“).

Google Re / Marketing Services
Na základe našich oprávnených záujmov (tj. Záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F. GDPR) používame marketingové a remarketingové služby („Google Marketing „Stručne“) od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Google je certifikovaný podľa Dohody o štíte na ochranu osobných údajov, a preto ponúka záruku, že bude v súlade s európskym zákonom o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Marketingové služby Google nám umožňujú cielenejšie zobrazovať reklamy na našich webových stránkach a na nich, aby sme používateľom mohli zobrazovať iba reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré sa zaujímal, na iných webových stránkach, označuje sa to ako „remarketing“. Na tieto účely, keď sa pristupuje k našim a iným webovým stránkam, na ktorých sú aktívne marketingové služby Google, Google okamžite spustí kód od spoločnosti Google a integrujú sa takzvané (re) marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, známy tiež ako „webové signály“). na webovú stránku. S ich pomocou sa do zariadenia používateľa uloží individuálny súbor cookie, tj. Malý súbor (namiesto súborov cookie je možné použiť aj porovnateľné technológie). Súbory cookie môžu nastaviť rôzne domény, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o použití online ponuky. . Zaznamenáva sa aj IP adresa používateľa, pričom vás v rámci Google Analytics informujeme, že IP adresa bude skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a iba v výnimočné prípady úplne do jedného Prenesú sa na server Google v USA a tam sa skrátia. IP adresa nie je zlúčená s údajmi používateľa v rámci iných ponúk Google. Vyššie uvedené informácie je možné kombinovať aj s informáciami z iných zdrojov spoločnosti Google. Ak používateľ potom navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.
Údaje o používateľoch sú ako súčasť služieb Google Marketing Services spracovávané pseudonymne. To znamená, že Google napríklad neukladá a nespracúva meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracúva príslušné údaje spôsobom súvisiacim so súbormi cookie v rámci pseudonymných užívateľských profilov. Inými slovami, z pohľadu spoločnosti Google nie sú reklamy spravované a zobrazené pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie bez ohľadu na to, kto je tento vlastník súboru cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie zhromaždené o používateľoch marketingovými službami Google sú prenášané do spoločnosti Google a uložené na serveroch spoločnosti Google v USA.
Medzi marketingové služby Google, ktoré používame, patrí online reklamný program „Google AdWords“. V prípade služby Google AdWords dostane každý zákazník služby AdWords iný „konverzný súbor cookie“. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords zisťujú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.
Môžeme začleniť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby Google „AdSense“. AdSense používa súbory cookie, ktoré umožňujú spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe návštev používateľov na týchto webových stránkach alebo iných webových stránkach na internete.
„Správcu značiek Google“ môžeme použiť aj na integráciu a správu analytických a marketingových služieb Google na našich webových stránkach.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke súhrnu: https://www.google.com/policies/technologies/ads, vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google je k dispozícii na https://www.google. com/policies/privacy retrieveble.
Ak by ste chceli namietať voči záujmovo orientovanej reklame zo strany Google Marketing Services, môžete použiť možnosti nastavenia a odhlásenia poskytované spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Integrácia služieb a obsahu od tretích strán
V rámci našej online ponuky používame ponuky obsahu alebo služieb od poskytovateľov tretích strán na základe našich oprávnených záujmov (t. J. Záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. služby, ako sú videá alebo písma (ďalej jednotne ďalej len „obsah“).
To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu tretími stranami vnímajú IP adresu používateľov, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do svojho prehliadača. Na zobrazenie tohto obsahu je preto potrebná IP adresa. Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na dodanie obsahu iba IP adresu. Poskytovatelia tretích strán môžu tiež používať takzvané pixelové značky (neviditeľná grafika, tiež známa ako „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely. „Pixelové značky“ je možné použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť stránok na týchto webových stránkach. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a okrem iného môžu obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o použití našej online ponuky a je tiež možné ich prepojiť. k takýmto informáciám z iných zdrojov.

YouTube
Vkladáme videá z platformy „YouTube“ poskytovanej spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Mapy
Začlenili sme mapy zo služby „Mapy Google“, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated.

Zmena predpisov o ochrane údajov
Naše vyhlásenie o ochrane údajov je možné v nepravidelných intervaloch upravovať tak, aby zodpovedalo súčasným zákonným požiadavkám alebo implementovalo zmeny v našich službách, napr. B. pri vkladaní nových ponúk. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa potom automaticky použije pri vašej ďalšej návšteve.

Kontaktujte úradníka pre ochranu údajov
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov, pána Tetzlaffa, na čísle 0201-361490 alebo nám pošlite správu na adresu datenschutzbeauftragter@ratio-tec.de s predmetom „ochrana údajov“.

Stav: 16. mája 2018

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner